VII KONKURS PLASTYCZNY

"CO POTRAFIĄ DZIECI ZROBIĆ ZE ŚMIECI"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

W kategorii 3-4 latki:

I miejsce:

Emilia CZEMPIK - Przedszkole nr 25

Krzysztof ŁADNIAK - Przedszkole nr 12

        

II miejsce:

Piotr ROSTAŃSKI - Przedszkole nr 29

Antonina KASTELIK - Przedszkole nr 24

III miejsce:

Amelia BOBROWSKA - Przedszkole nr 12

Julia MATANIAK - Przedszkole nr 24

W kategorii 5-6 latki:

I miejsce:

Magdalena GAWLIKOWSKA - Przedszkole nr 16

Amelia PALMER - Przedszkole nr 6

II miejsce:

Miłosz SZARAWARSKI - Przedszkole nr 29

Martyna BOGDAN - Przedszkole nr 21

Mateusz NOWAK - Przedszkole nr 22

III miejsce:

Szymon LANGE - Przedszkole nr 27

Bartosz MILOWSKI - Przedszkole nr 12

Maja PODSTAWKA - Przedszkole nr 1

WYRÓŻNIENIA:

- Przedszkole nr 1: Wojtek KWANDRANS

- Przedszkole nr 7: Milena DOMAŃSKA

- Przedszkole nr 11: Nikola DOMOŃ

- Przedszkole nr 16: Martyna MAJAK

- Przedszkole nr 18: Piotr MICHAŁEK

- Przedszkole nr 20: Maja KOŁODZIEJ, Maja BYKOWSKA

- Przedszkole nr 21: Olivia SEWIOŁO

- Przedszkole nr 25: Szymon GRYGIEŁ

- Przedszkole Nr 27: Anna CZERBNIAK

Dziękujemy dzieciom za piękne prace, a nauczycielom za trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu oraz

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKIE WYGRANE ORAZ WYRÓŻNIONE DZIECI wraz z NAUCZYCIELAMI NA GALĘ ROZDANIA NAGRÓD, która odbędzie się:

24 listopada 2017 r. o godzinie 11.00

w siedzibie CENTRUM PRACY SOCJALNEJ ul. Kasprowicza 2.

GRATULUJEMY!!!

.18  listopada  "Europejski  Dzień  Wiedzy  o  Antybiotykach"

Przyjmuj antybiotyki  odpowiedzialnie
…ŻEBY NIE BYŁO ZA PÓŹNO!
Antybiotyki mogą stracić skuteczność
www.antybiotyki.edu.pl
18 listopada
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020
finansowany przez ministra zdrowia.
Antybiotyki działają tylko na bakterie Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli
Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy
 Stosuj się do zaleceń lekarza – nie przerywaj terapii antybiotykowej
nawet jeśli poczujesz się lepiej. Ty nie przestaniesz
być chory, a w Twoim organizmie mogą wyselekcjonować się niewrażliwe  na antybiotyk mutanty. Takie bakterie łatwo przenoszą się
na inne osoby, potrafią też dzielić się zdobytymi zdolnościami z innymi
drobnoustrojami. W ten sposób problem bakterii niewrażliwych
na coraz liczniejsze antybiotyki narasta lawinowo z każdym miesiącem.
Nie wiesz nawet kiedy wróci jak bumerang do Ciebie lub kogoś
z Twoich bliskich. Może się okazać, że zabraknie wtedy skutecznej
terapii. I na rozsądek będzie już za późno…
 

    WAŻNE!

 
 
ZEBRANIE Z RODZICAMI
05   września 2017 r. ( wtorek) o godz. 16.15
odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które od września 2017 r. uczęszczają   do naszego przedszkola. (dotyczy zarówno rodziców dzieci nowo przyjętych jak i tych które kontynuują edukację przedszkolną)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
FESTYN    RODZINNY    
    w  przedszkolu   pod  hasłe   "Jak  za  dawnych  lat"
w  dniu    9 czerwca   2017r     w  godz. 17:00- 19:00  
                        Serdecznie  zapraszamy   
 

                             DZIEŃ   SPORTU
 
                  2  czerwca   2017r   w    godzinach  dopołudniowych   
   "Dzień  Sportu"   - konkurencje  sportowe  dla  wszystkich  dzieci.

                 
                  7  czerwca  2017r   udzial  reprezentantów   z  grupy
Puchatki   w  Spartakiadzie  Przedszkolaków  , ktora  odbedzioe  się
na  hali  MORiS   w  Chorzowie.
 

 
 
REKRUTACJA     
               NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018
 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w systemie elektronicznym.

Tegoroczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym.

O przyjęcie do publicznego przedszkola mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 22, SP 24, SP 29, SP 32, SP 37.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Zasady rekrutacji :

Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2017r.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 18 kwietnia br. Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl.

 

do Zarządzenia Nr.OR.73.2017

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 4 kwietnia 2017r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów

na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.04.2017, godz.9.00

do 28.04.2017,godz.15.00

od 26.05.2017,godz.9.00

do 01.06.2017,godz.15,00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.04.2017, godz.9.00

do 08 maja 2017, godz.15.00

od 26.05.2017,godz.9.00

do 02.06.2017,godz.15,00

3

Symulacja

09.05.2017

06.06.2017

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.05.2017,

godz.9.00

12.06.2017,godz.9.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.05. 2017od godz. 9,00 do 17.05.2017,do godz.15,00

od 12.06.2017,od godz.9.00 do 19.06.2017, do godz.15.00

6

Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.05.2017,godz.9.00

2206.2017,godz.9.00

 

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze. 

 w terminie:

- 18  kwietnia w godzinach 9.00 – 12.00

- 19 – 27 kwietnia w godzinach 13.00 – 16.00

- 28 kwietnia w godzinach  13.00 – 15.00 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ RODZICÓW NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REKRUTACJI

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wniosek)

1.2  oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek)

1.3  inne informacje o kandydacie (wniosek)

1.4 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1.6  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

2.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1 oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (załącznik nr 3)

2.2 oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (załącznik nr 3)

2.3 oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 3)

2.4 oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (załącznik nr 3)

3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt. 8.4, 8,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

4.  Oświadczenia, o których mowa ust. 8 pkt. 8.1; 8.2, oraz 9 pkt.9.1;9.2;9.3;9.4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 _www/przedszkole5.bip.chorzow.eu/file/rekrutacja17.odt

                                       Zapraszamy  serdecznie  

 

 

 

                              .
 

                       
               Konkurs  wiedzy  o  Unii  Europejskiej
odbedzie  sie  6.04.2017r  w  Domu  Kultury  Lompy 
 
 
                  PLANETARIUM  ŚLĄSKIE
     28  marca   o  godz. 8: 20  dzieci  z  grupy  Puchatki  
jadą    do  Planetarium  Śląskiego   na  seans  filmowy .
Śniadanie   w  tym  dniu  dla  Puchatków  będzie  już  o  godz. 8:00

 
                                 KONKURS   
 
                              4  kwietnia  2017r   reprezentanci  
z  grupy  Puchatki wezmą  udział  w  konkursie  wiedzy
  o  UE  , który  odbędzie  sie  w  Domu   Kultury  
    przy  ul.  Lompy
 

                           KOROWÓD  WIOSENNY
 
21  marca  2017r  dzieci  z  naszego  przedszkola  uczestniczyli  
 
w  KOROWODZIE   WIOSENNYM.
 
Wszystkim  rodzicom  dziękujemy  za  przygotowanie  wspaniałych   wiosennych  rekwizytów. 
 
                                                        

 

DRODZY RODZICE !

Wybaczcie nam naszą słabą aktywność na tej stronie.

NAJAKTUALNIESZE WIEŚCI ZAWSZE ZNAJDZIECIE NA NASZEJ STRONIE FACEBOOK

Nie trzeba mieć własnego konta facebook, wystarczy kliknąć poniższy link:

https://pl-pl.facebook.com/pages/Przedszkole-nr-5-w-Chorzowie/181723655309979  

alt


 
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
 
Odpłatność za przedszkole od 1 stycznia 2017r.
naliczana będzie z dołu   z terminem wpłaty do 15 każdego
następnego miesiąca .
alt

KONSULTACJE:

Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami konsultacji.

W zakładce KONSULTACJE. Zapraszamy.

alt

 

alt

 


W naszym przedszkolu realizowane są elementy

odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak.

alt

 

                                           Nasze przedszkole realizuje elementy
innowacji pedagogicznej z zakresu matematyki
  w starszych grupach:
    ODDZIAŁ INNOWACYJNY
     Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
I PLASTYCZNEJ W ZAKRESIE WSPOMAGANIA DZIECI
W ROZWOJU UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNYCH.
      Autorstwa: E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej
 
         alt
 


     PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI
        SPRAWDZANIA CZYSTOŚCI GŁÓW U DZIECI
       ZWŁASZCZA W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM
          Polecamy uwadze artykuł na ten temat:
          http://e-naszedziecko.pl/923/wszy-u-dziecka/
altProsimy o przyprowadzanie do przedszkola

dzieci zdrowych

   alt

 PRZYPOMINAMY, że rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich,
  które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dzieci w formie pisemnej.
               Nasi starsi przedszkolacy biorą udział               
         w programie przedszkolnej  edukacji antynikotynowej 
           organizowanym przez Państwową Stację
         Sanitarno – Epidemiologiczną w Chorzowie.
     "Czyste powietrze wokół nas"  
     ma on na celu wzrost  kompetencji rodziców i dzieci
        w  zakresie  ochrony  dzieci  przed   dymem  tytoniowym  
alt


    Nasi starsi podopieczni brali udział w akcji Fundacji Arka

  LISTY DLA ZIEMI pod hasłem "Palenie śmieci i niska emisja"

  alt


Nasi przedszkolacy biorą udział w akcji MARZYCIELSKA POCZTA.

Zachęcamy do udziału całych rodzin.

https://marzycielskapoczta.pl

alt


Nasze przedszkole co roku przyłącza się do akcji pomocy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt. 

alt