KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5
W CHORZOWIE


alt

WIZJA

 • Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana.
 • Przedszkole jest bogato wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne.
 • Posiadamy duży , piękny , zielony ogród z bezpiecznymi urządzeniami do zabawy oraz ogródek doświadczalny.
 • Panuje tu klimat wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufania.
 • Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest przygotowane intelektualnie, emocjonalnie, psycho- ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu edukacji.
 • Każdy wychowanek rozumie i przestrzega zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w stosunku do osób starszych.
 • Kieruje się w swoim postępowaniu uniwersalnymi wartościami, jak: prawda, dobro, miłość, piękno
 • Dzieci w naszym przedszkolu czują się zadowolone, akceptowane i szczęśliwe. 
 

alt


 "MY DLA WAS - WY  DLA   WSZYSTKICH"
 • Wspólnie z rodzicami koncentrujemy nasze działania wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcze  na wspomaganiu rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.
 • Budzimy zaciekawienie otaczającym światem i dostarczamy radość z jego odkrywania.
 • Zwracamy uwagę dzieci na pięno ojczystego słowa w literaturze dziecięcej i muzyce.
 • Umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 • Wspieramy działania twórcze w różnych formach aktywności.
 • Pomagamy dzieciom odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie nawiązywnia bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, budowanie własnego "ja".
 • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zoorganizowanej aktywności ruchowej i zabawowej dziecka
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych. Uczymy patrzeć na potrzeby innych ludzi.
 • Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, poszukującego.
 • Współpracujemy  ze  środowiskiem  lokalnym  oraz  innymi  podmiotami na  rzecz  wzajemnego  rozwoju.

SYLWETKA ABSOLWENTA
alt 
Absolwent przedszkola:
● jest  sprawny  fizycznie,
● jest samodzielny,radzi  sobie  w  różnych  sytuacjach  problemowych,
● posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
● potrafi  zastosować  zdobyta  wiedzę  w  praktyce,
● interesuje się nauką i techniką,
● aktywnie podejmuje działania,
● zna i respektuje normy społeczne,
●jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
● potrafi współdziałać w zespole,
● lubi działania twórcze,
● jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
● zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
● posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
● wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
● potrafi   szanować  siebie , jest  wrażliwy   na  potrzeby  innych ,  
● ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 
MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA
 
-  wprowadzenie  innowacji pedagogicznej,
- systematyczne planowanie pracy( plany  miesięczne)
- bogata  baza dydaktyczna,
- bardzo  dobre  relacje między  pracownikami przedszkola, dążenie  do uzyskiwania  wspólnych zamierzonych  celów,
- wykształcona  kadra pedagogiczna  , na bieżąco doskonaląca  swoje wiadomości  i umiejętności,
- współpraca   wszystkich  pracowników  przedszkola , którzy  tworzą  przyjazną  atmosferę 
- włączanie  rodziców  w życie  przedszkola, organizowanie  spotkań  z rodzicami  wykonujacymi ciekawe  zawody,
-  zapewnienie    dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
- ciekawie   oraz  w   urozmaicony   sposób   prowadzenie   pracy z dziećmi,  
- prowadzenie    Dni  Otwartych   oraz  programu    Będę  Przedszkolakiem
- dobra  współpraca  z rodzicami,
- współpraca  z instytucjami    oraz środowiskiem  lokalnym,
- udział  w  wielu  konkursach  i  przegladach,
- duży  bezpieczny  ogród   przedszkolny,
-  wyposażenie   i  meble   dostosowane  do   wzrostu  dzieci, posiadające   atesty   i  certyfikaty,
-  pyszna  , zdrowa  kuchnia,
- udział  w  akcji  „Szklanka  mleka  dla  każdego  ucznia”
 
 

WSKAŹNIKI I EFEKTY PRACY   

Kierunki  zmian koniecznych  i  pożądanych.

 -  poprawa  bazy   dydaktycznej - przybory   do  ćwiczeń  ruchowych,oraz  stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia .

- wprowadzić  system  do motywowania  dzieci, analizowanie   działań podejmowanych  w  celu eliminowania   zagrożeń  oraz wzmacniania  właściwych  zachowań u dzieci,

- wprowadzić  do  procesu edukacyjnego  metody  projektu,

- sprawdzanie  wyników dzieci   w  szkole podstawowej , naszych absolwentów  pod kątem przygotowania  do  szkoły,

- stworzyć  procedury  pozyskiwania informacji  o  losach  absolwentów przedszkola, w  celu doskonalenia efektów  nauczania  i wychowania,

- wprowadzenie  dziecka w świat   techniki  poprzez kontakt  z  trchnologią komputerową ,

- pozyskiwanie  sponsorów,

- założenie  skrzynki  kontaktowej  , wcelu    poprawienia  wymiany informacji z  rodzicami,

- opracowanie  logo  przedszkola,

-  założenie  ogródka doświadczalnego (dla  dzieci),    

-  poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i  innowacyjne, 

- wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci, 

-  zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola, zacieśnienie współpracy z instytucjami ,prowadzenie skutecznej polityki kadrowej ,

-   wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku. 

 

CELE I ZADANIA:

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.

2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

3. Kształtowanie postawy twórczej dziecka.

4. Aktywna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

5. Zaszczepienie nawyków higienicznych i zdrowotnych.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

7. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w procesie edukacyjnym.

8.Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami

9. Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie   metod wyzwalających jego aktywność. 

10.Zaspokajanie ciekawości dziecka w zakresie czytania i pisania" wg odimiennej   metody nauki czytania I. Majchrzak

 

   KIERUNKI  REALIZACJI  KONCEPCJI:

- wykorzystywanie  nowoczesnych   metod  i  pomocy   dydaktycznych,

- rozwijanie  uzdolnień  i  zaintersowań  dzieci  ,

-  promocja  zdrowia  i  ekologii,

- przygotowanie  dzieci   do  funkcjonowania  we  współczesnym  świecie, poznawanie  własnego  kraju   oraz    innych (UE) ,

- kształowanie  odporności  emocjonalnej   , koniecznej  do  radzenia  sobie  w nowych   trudnych  sytuacjach, 

- uwrażliwienie  na  sztukę, muzykę,

- zapewnienie  dzieciom  możliwości  wszechstronnego  rozwoju  poporzez rozbudzanie  ciekawości  i  zaspokajania  jego  naturalnej  potrzeby poznawania  otaczającego  swiata,

- umożliwienie   dzieciom   podejmowanie    działań -  w  celu  aktywnego  obserwowania  zachowań  różnych  przedmiotów,     zjawisk.   

 - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

„ Doświadczamy  , słuchamy  , działamy  - aktywne  poznawanie   otaczającego świata“

Rozwijanie  twórczych  postaw  dziecka   , talentów  i  zainteresowań poprzez  zabawy  badawcze  i   eksperymentalne.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

„ Czerpanie  radości  z  obcowania   z  muzyką   i  sztuką“  -

    Uwrażliwienie  dzieci  na  muzykę i  sztukę. Tworzenie  własnych  utworów , instrumentów. Zachęcanie  dzieci  do  przełamywania  nieśmiałości   podczas   występów  przed  publicznością,  samodzielne  wybieranie  ról,  dobór  rekwizytów.

    

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 „ Czerpanie  radości  z  obcowania   z  muzyką ,  sztuką  i   przyrodą“ 

 Uwrażliwienie  dzieci  na  sztukę  i  muzykę  w  róznych  formach , aktywne  jej  słuchanie  oraz  tworzenie.     Kształtowanie  postaw   proekologicznych   , rozumienie  roli   czystego  powietrza, wody   dla  prawidłowego  rozwoju  roślin,  zwierząt   i  ludzi.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

  „  Poznaję  i   posługuję  się  pojęciami matematycznymi „

     Wspomaganie   rozwoju  umysłowego   dzieci  wraz  z  edukacja  matematyczną, pielęgnowanie  ich  zadatków  wrodzonych  do  nauki  matematyki. Rozwijanie  uzdolnień  matematycznych  dzieci.

  

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

„  Jestem  odpowiedzialny,  dbam  o  zdrowie  swoje  i  innych“

Kształtowanie  nawyków  i  przyzwyczajeń   higienicznych  i  zdrowotnych .Propagowanie  zdrowego   stylu   życia. 

Kierowanie  sie  zasadami  bezpieczeństwa   zarówno  swojego  jak  i  innych.

 

                                       Wnioski  do  pracy :

1.Wzbogacanie  ogródka  przedszkolnego -doswiadczalnego  w  ogrodzie   przedszkolnym            oraz  zwiekszenie upraw  w  sali (luty-kwiecień  )

2.Nasilenie  pracy  nad  zdyscyplinowaniem  dzieci   podczas   zajęć,

3. Dalsze  rozwijanie  aktywności   muzycznej  dzieci ( muzyczne  poranki),  wprowadzenie  cyklicznej  nauki  tańców  regionalnych,

4.Praca  z  dzieckiem  zdolnym

5.Prowadzenie  większej  ilości  zajęć  w  grupach- praca  zespołowa


Przeprowadzone  badania   "Losy  absolwentow"   wykazały  , że  dzieci  dobrze  radzą  sobie  w szkole, nie  mają  trudności  adaptacyjnych  do  nowych  warunków, są dobrze  przygotowani  do podjęcia  nauki  w  szkole.