Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z Rozporzadzeniem MEN z dnia 25 marca 2020: § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podane  będą   do publicznej wiadomości także na stronie  internetowej   przedszkola.

 

 .....Na stronie Urzędu   Miasta  Chorzów  jest  informacja o rekrutacji    uzupełniającej   https://mieszkancy.chorzow.eu/

.............................................................................................................

 ......................................................................................................                                                    

  Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym.

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.25.2020. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r. 

 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 15, SP 17, SP 37. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

ZASADY REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ
Zapisy w formie elektronicznej będą trwały 

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 04.06.2020, godz.15.00

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 1  czerwca  br. o godz. 8.00 .Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: 

https://przedszkola-chorzow.nabory.pl

 

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -wniosek

1.2. oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie -wniosek

1.3. inne informacje o kandydacie -wniosek

1.4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

    1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

Oraz   dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryteriów   na  drugim  etapie  rekrutacji  , które  zostały  określone w :

 Załączniku  do uchwały Nr XVI/279/19

Rady Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,prowadzonych  przez  Miasto Chorzów  
 

                                                           Serdecznie  Zapraszamy

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz.8.00

do 16.03.2020, godz.15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 04.06.2020, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz. 8.00

do 30.03.2020, godz. 15.00

 

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 12.06.2020, godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020, godz. 9.00

 

17.06.2020, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2020, od godz. 9.00
do 17.04.2020, do godz. 15.00

 

od 17.06.2020, od godz. 9.00
do 24.06.2020, do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2020, godz. 9.00

26.06.2020, godz. 9.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)