.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym.

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stornie internetowej.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2016, 2015, 2014 i 2013 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym.
W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku.

Terminy rekrutacji 


Terminy określa Zarządzenie Nr OR.28.2019. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019r. 

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154867423211909433  

 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020.

 

 Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.28.2019

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia.2019r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz.8.00

do 21.03.2019, godz.15.00

 

od 27.05.2019, godz. 9.00

do 30.05.2019, godz.15.00

 

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz. 9.00

do 05.04.2019, godz.15.00

 

od 03.06.2019, godz. 9.00

do 13.06.2019, godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2019, godz. 9.00

 

 

17.06.2019, godz. 15.00

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00

 

od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2019, godz. 9.00

 

24.06.2019, godz. 9.00

 

 

 Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

 

UWAGA:

 

W Przedszkolu Nr 5 wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w podanych niżej dniach i godzinach .

 

Poniedziałek

od 13:00 do 16:00

 

Wtorek

od 8:00 do 11:00

 

Środa

od 13:00 do 16:00

 

Czwartek

od 10:00 do 14:00

 

 

Piątek

 

Od 10:00 do 12:00

 

   Serdecznie  zapraszamy.