.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z Rozporzadzeniem MEN z dnia 25 marca 2020: § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podane  będą   do publicznej wiadomości także na stronie  internetowej   przedszkola.

 .....

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

do Przedszkola  nr 5

Minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania: 20

I etap  rekrutacji

1 Cedrowicz Tomasz

2 Cieśla Wojciech

3 Golus Marcin

4 Grzenia Kaja

5 Jamroz Gustaw

6 Koźlik Lena

7 Kravjar Hugo

8 Langer Piotr

9 Łukasik Wojciech

10 Parobiec Gabriel

11 Szprącel Wojciech

12 Bocionek Maja

13Cieśla Maria

14 Dewor Zuzanna

15 Gabriel Michał

16 Gurbiel Kajetan

17  Gurbiel Agnieszka

18 Jagieła Maksymilian

19 Juroszek Marcel

20 Juroszek Alan

21 Kołodziejczyk Szymon

22 Krzynowek Ida

23 Maczuła Alicja

24 Malinowska Marta

25 Mańka Jakub

26 Resner Małgorzata

27 Rynkowska Maja

28 Truszkowska Zuzanna

29 Wosik Piotr

30 Wosik Urszula

31 Wosik Urszula

 

.......................................................................................................                                                    

  Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym.

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.25.2020. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r. 

 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 15, SP 17, SP 37. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

ZASADY REKRUTACJI
Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 2 marca do 16 marca 2020r.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 2 marca br. o godz. 8.00 .Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: 

https://przedszkola-chorzow.nabory.pl

WAŻNE TERMINY

- Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 2 marca, godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. godz.15.00

 W PRZEDSZKOLU NR 5 W CHORZOWIE WYDRUKOWANE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZYJMOWANE BĘDĄ W PODANYCH NIŻEJ DNIACH i GODZINACH.

Poniedziałek

od 08:00 do 15:00

Wtorek

od 8:00 do 15:00

Środa

od 13:00 do 16:00

Czwartek

od 08:00 do 16:00

Piątek

od 08:00 do 13:00

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia 2020r. godz. 9.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce, w której dziecko zostało zakwalifikowane:

od 3 kwietnia 2020r. godz. 9.00 do 17 kwietnia 2020r.godz.15.00

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 21 kwietnia 2020r.godz.9.00

 

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -wniosek

1.2. oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie -wniosek

1.3. inne informacje o kandydacie -wniosek

1.4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

    1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

Oraz   dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryteriów   na  drugim  etapie  rekrutacji  , które  zostały  określone w :

 Załączniku  do uchwały Nr XVI/279/19

Rady Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,prowadzonych  przez  Miasto Chorzów  
 

                                                           Serdecznie  Zapraszamy

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz.8.00

do 16.03.2020, godz.15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 04.06.2020, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz. 8.00

do 30.03.2020, godz. 15.00

 

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 12.06.2020, godz. 15.00

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020, godz. 9.00

 

17.06.2020, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2020, od godz. 9.00
do 17.04.2020, do godz. 15.00

 

od 17.06.2020, od godz. 9.00
do 24.06.2020, do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2020, godz. 9.00

26.06.2020, godz. 9.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)